PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Dodane przez renatas dnia Lipiec 05 2013 21:03:50


PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
W projekcie „ Nasza szkoła” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W roku 2011-2013 w Szkole Podstawowej w Rudnikach.


Program gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III został opracowany przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012.
Przed podjęciem działań dydaktycznych zmierzających do ewaluacji skonstruowanego programu, z rodzicami dzieci, które powinny uczęszczać na zajęcia gimnastyki korekcyjnej zakwalifikowanych na podstawie badania lekarskiego. Rodzice zadeklarowali potrzebę organizowania w szkole zajęć gimnastyki korekcyjnej. Na ich decyzję dotyczącą uczestniczenia dziecka w zajęciach wpłynęła sugestia lekarza, który zaobserwował wadę postawy. W części przypadków, decyzja rodziców była podyktowana własną obserwacją postawy dziecka i działaniem profilaktycznym, mającym na celu zaktywizowanie dziecka do ruchu.
W listopadzie 2011 roku po zakwalifikowaniu dzieci do odpowiedniej grupy, w której korygowana była dana wada postawy, nauczyciel przygotował program Gimnastyki Korekcyjnej. W programie tym opracowano ćwiczenia korekcyjne, które były systematycznie realizowane poprzez uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej (zajęcie pozalekcyjne prowadzone raz w tygodniu w czasie 45 minut) miały zniwelować lub całkowicie usunąć wadę postawy. Ćwiczenia korekcyjne były wzbogacane lekcjami poglądowymi z wykorzystaniem środków dydaktycznych (rysunki, książki). Na każdej lekcji dzieci dodatkowo uczone były zasad zdrowego i higienicznego trybu życia. Wpajano im nawyk stosowania prawidłowej postawy (poprzez ćwiczenia, pogadanki oraz gry i zabawy korekcyjne). Nauczyciel pozostawał w stałym kontakcie z rodzicami uczniów, którzy byli na bieżąco informowani o postępach dziecka. Nauczyciel zachęcał do wykonywania ćwiczeń w domu zwracając uwagę na lepszą skuteczność tych działań korekcyjnych jak również zachęcał do indywidualnej, dodatkowej aktywności ruchowej w czasie wolnym np. na krytej pływalni, czy jakiejkolwiek rodzinnej rekreacji ruchowej.
W celu ewaluacji wdrożonego programu została opracowana Karta Obserwacji Ucznia. Na karcie tej nauczyciel skrupulatnie i systematycznie odnotowywał czynione przez dziecko postępy w zakresie posiadanej przez niego wady postawy: "czy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia", "czy jest świadome posiadanej wady postawy", "czy zapobiega sytuacjom sprzyjającym utrwaleniu i pogłębieniu jego wady", "czy aktywnie uczestniczy w zajęciach", "czy zna i poprawnie wykonuje ćwiczenia korygujące jego wadę postawy", "czy właściwie wykorzystuje przyrządy i przybory do ćwiczeń korekcyjnych", "czy zachowuje bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, gier i zabaw", "czy zna i stosuje zasady samokontroli i samooceny", "czy pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy w różnych sytuacjach życia codziennego". Karta obserwacji prowadzona była od listopada 2011 do czerwca 2013 roku. Rezultaty były odnotowywane na tej karcie poprzez stawianie znaków "+" (potrafi/stosuje), "-" (nie potrafi, nie stosuje).
Prowadzone Karty Obserwacji Ucznia dowiodły prawie we wszystkich przypadkach, iż wraz z upływem czasu uczniowie poprzez wdrożenie do ćwiczeń korekcyjnych wykonywanych na zajęciach oraz uzupełnianych ćwiczeniami w domu, jak i dodatkowymi formami ruchu, pogadankami i lekcjami poglądowymi, osiągają oczekiwane rezultaty - ich wada postawy zostaje usunięta częściowo w większym bądź mniejszym stopniu lub całkowicie. W nielicznych (kilku) przypadkach wada nie została zniwelowana. Sytuacja ta spowodowana była brakiem systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Podsumowując powyższy program i jego ewaluację należy stwierdzić, iż jest on potrzebny i skuteczny. Każda dodatkowa aktywność fizyczna dzieci jest korzystna i bardzo potrzebna dla dzieci w trosce o ich zdrowie radość.Rozszerzona zawartość newsa